Wtorek, 19 Lutego 2019, Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie - Archiwalne

2012-10-09 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego MPK sp. z o.o. w Olsztynie za rok obrotowy 2012

Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy Spółki.

 1. Od biegłego rewidenta oczekujemy:
  1. gotowości do obecności na Walnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  2. gotowości do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
  3. przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki,
  4. wykonania dodatkowych, wskazanych przez Radę Nadzorczą, czynności, (ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych).
  5. przedłożenia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nie później niż w dniu 18.03.2013 r.
 2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru, dotyczący formy prawnej prowadzenia działalności,
  2. NIP, REGON,
  3. wpis na listę podmiotów uprawnionych uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, prowadzony przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  4. informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  5. dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
  6. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,
  7. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania,
  8. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
  9. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji,
  10. wykaz większych podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat,
  11. projekt umowy.
 3. Wszelkich informacji dotyczących badania można uzyskać od Głównego Księgowego Spółki, p. Anny Makówka (tel. 89 533-14-17; e-mail: a.makowka@mpkolsztyn.pl; fax 89 533-16-23) lub kierownika dz. finansowo – księgowego p. Barbary Dęby (tel. 89 533-01-61 w.306; b.deby@mpkolsztyn.pl)
 4. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem
  „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MPK sp. z o.o. Olsztyn
  w terminie do dnia 19.10.2012 r. do godz. 11.00 pod adresem:
  MPK sp. z o.o.
  10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40
  za rok obrotowy 2012
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki p. 56.
 6. Wyboru podmiotu badającego sprawozdanie dokona Rada Nadzorcza dnia 25.10.2012 r.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo – prawnych.


Zarząd Spółki