Wtorek, 19 Lutego 2019, Imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie - Archiwalne

2018-08-01 Numer postępowania FK/1/2018- część pierwsza 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 w zakresie związanym z przewozami autobusowymi.

Postepowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami).

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przez MPK sp. z o.o w Olsztynie (Zarządzenie Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o w Olsztynie nr 3/2016 z dnia 01 sierpnia 2016r.)

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

a)    Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w zakresie All Risk

b)    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie All Risk

c)    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadania mienia

d)    Ubezpieczenie środków transportu w zakresie OC/AC/KR

2.    Termin wykonania zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2019

3.    Kryteria oceny ofert:

a)    Cena – 80%

b)    Franszyzę redukcyjne – 5%

c)    Klauzule dodatkowe – 15%

4.    Warunki udziału w postępowaniu, tj. Istotne Warunki Zamówienia są dostępne:

a)    Do bezpośredniego odbioru w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego:

APRIL Polska Broker Sp. z o.o. 00-833 Warszawa, ul. Sienna 73.

Warunkiem odbioru materiałów jest złożenie podpisanego wniosku przez Oferenta.

b)    Do przesłania elektronicznie Oferentowi. Warunkiem przesłania elektronicznie materiałów jest przesłanie na adres centrala.broker@pl.april.com podpisanego wniosku przez Oferenta .

5.    Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

- Marcin Purzyński tel. (22) 295 80 08, kom. 504 242 046,
  e-mail
marcin.purzynski@pl.april.com, fax (22) 295 80 02

- Marzena Tkacz tel. (22) 295 80 56,fax (22) 295 80 02,
  e-mail: 
marzena.tkacz@pl.april.com


19.09.2018
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie informuje, że zakończone zostało postępowanie na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie związanym z przewozami autobusowymi.

W oparciu o kryteria zawarte w Istotnych Warunków Zamówienia  została wybrana  oferta złożona przez
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Warszawie
20-718 Lublin
Aleja Kraśnicka 31