Poniedziałek, 19 Kwietnia 2021, Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Zamówienie - Archiwalne

2018-11-14
Numer postępowania FK/1/2018 - część druga
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia środków transportu w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 w zakresie związanym z przewozami tramwajowymi.

 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania:

  ZADANIE I- infrastruktura tramwajowa w Olsztynie oraz odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w zakresie prowadzonej działalności i użytkowania taboru szynowego oraz posiadanego mienia;

  ZADANIE II- casco taboru szynowego.

  Postepowanie dotyczy zamówienia sektorowego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przez MPK sp. z o.o w Olsztynie ( Zarządzenie Prezesa Zarządu MPK sp. z o.o w Olsztynie nr 3/2016 z dnia 01 sierpnia 2016r.)

 2. Okres obowiązywania ubezpieczenia.

  Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 3. Zakres ubezpieczenia. 

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia został określony w Istotnych Warunkach Zamówienia i jego załącznikach.

 4. Sposób uzyskania informacji dotyczących postępowania.
  1. Warunki udziału w postępowaniu, tj. Istotne Warunki Zamówienia można otrzymać:
   1. w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:
    NORD Partner Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16
    Warunkiem odbioru materiałów jest złożenie podpisanego przez Oferenta wniosku (wniosek w załączeniu do ogłoszenia).
   2. pocztą elektroniczną, pod warunkiem przesłania podpisanego  przez Oferenta wniosku (wniosek w załączeniu) na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu.
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
   - Maciej Kowalczyk tel. (56) 655 34 22, 605 236 095, e-mail: maciej.kowalczyk@np.com.pl
   - Arkadiusz Falkowski tel. (56) 655 34 22, kom.. 885 851 486, e-mail: arkadiusz.falkowaski@np.com.pl