Sobota, 25 Września 2021, Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RSS

Postępowanie handlowe

2021-09-15 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z o.o. 10-434 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40, tel. 895138473, http://www.mpkolsztyn.pl/, e-mail: mpk@mpkolsztyn.pl ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie autobusów. Przetarg skierowany jest do podmiotów krajowych prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty z zarejestrowaną działalnością gospodarczą poza granicami kraju będą wykluczone z postępowania przetargowego. Oferenci, którzy nie wywiązali się z realizacji poprzednich umów. nie zostaną dopuszczeni do bieżącego postępowania a ich oferty nie będą rozpatrywane.


Nr sprawy TW/51/2021 z dnia 15.09.2021r.

1. Autobus marki – MAN A21
   a. nr wew. 943
   b. nr rejestracyjny NO 3591E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 061 000 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 05.07.2021r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

2. Autobus marki – MAN A21
  a. nr wew. 944
  b. nr rejestracyjny NO 3590E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 027 710 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 12.01.2022r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

3. Autobus marki – MAN A21
  a. nr wew. 945
  b. nr rejestracyjny NO 3567E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 039 000 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 03.06.2021 r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

4. Autobus marki – MAN A21
  a. nr wew. 946
  b. nr rejestracyjny NO 3568E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 063 509 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 21.10.2021 r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

5. Autobus marki – MAN A21
  a. nr wew. 947
  b. nr rejestracyjny NO 3593E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 064 601 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 30.01.2022 r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

6. Autobus marki – MAN A21
  a. nr wew. 948
  b. nr rejestracyjny NO 3592E
  c. rok produkcji 2000
  d. przebieg ok. 1 048 680 km.
  e. Silnik: 11967,00 cm3 191 kW
  f. Data ważności badania technicznego 04.07.2021 r.
  g. Termin ważności ubezpieczenia 19.01.2022r.

Oferty na zakup wymienionych autobusów należy składać w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spółka z o.o. lub przesłać pocztą, firmą kurierską na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 40, 10–434 Olsztyn do godz. 8.00 dnia 24.09.2021r. z dopiskiem „Sprawa nr TW/51/2021 przetarg” (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem: danych oferenta (nazwa firmy, siedziba, NIP, nr tel. Kontaktowego, e-mail), numeru pozycji wraz z numerem wewnętrznym, rejestracyjnym pojazdu i proponowanej ceny brutto.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021r. o godz. 08.15 w siedzibie MPK sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 40 w pok. nr 34 zajezdni tramwajowej.

Przedmiotowe autobusy znajdują się w zajezdni przy ul. Kołobrzeskiej 40 lub w zajezdni postojowej w Al. Generała Władysława Sikorskiego 27. Można je oglądać w dni robocze w godz. od 10.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu (nr tel. kontaktowego 89 5138473).

Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne i braki wyposażenia, oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów. Sprzedający nie przewiduje wnoszenia protestów i odwołań.

Sprzedający zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, oraz uczestniczeniem w postępowaniu. Sprzedający nie zwraca kosztów z tytułu przygotowania i złożenia oferty.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień warunków przetargu.
Wyniki przetargu będą ogłoszone na stronie internetowej http://www.mpkolsztyn.pl/
a podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Podmiot, którego oferta została wybrana powinien dokonać płatności w terminie 7 dni licząc od daty wystawienia faktury. Odbiór zakupionych pojazdów musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zaksięgowania należnej kwoty na koncie MPK.

W przypadku nie odebrania zakupionych pojazdów w wyznaczonym terminie będą naliczane opłaty za parkowanie w kwocie 150 zł za każdy dzień zwłoki.