Niedziela, 14 Kwietnia 2024, Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

Regulamin

PRZEPISY PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE W LOKALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ OLSZTYN

SPIS TREŚCI

·Rozdział I Przepisy ogólne

·Rozdział II Przewóz Osób

·Rozdział III Przewóz bagażu i zwierząt

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Olsztyn mają na celu:

1) zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w lokalnym transporcie zbiorowym;

2) ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział II

Przewóz osób

§ 2

    1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają wysiadający.

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

       1) podczas ruchu pojazdu;

       2) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu;

       3) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi.

3. W trakcie wsiadania i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.

4. Pasażerowie obowiązani są opuścić pojazd na przystanku obowiązującym jako ostatni na danej trasie:

      1) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających;

      2) gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy;

      3) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy;

      4) na polecenie obsługi pojazdu, nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów.

5. Po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających (w przypadku gdy przystanek końcowy nie jest jednocześnie przystankiem początkowym) w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innych pojazdów oraz pozwala na to infrastruktura przystanku krańcowego. Wyjątek stanowi rozkładowa przerwa na posiłek.

6. Po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy na przystankach, które stanowią jednocześnie przystanek końcowy i początkowy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie umożliwić osobom oczekującym zajęcie miejsca w pojeździe. Wyjątek stanowi rozkładowa przerwa na posiłek.

7. W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk służący do otwierania drzwi przez pasażerów, pasażerowie wysiadający i wsiadający są zobowiązani samodzielnie otworzyć drzwi naciskając przycisk znajdujący się na lub przy drzwiach.

8. Na przystankach przystosowanych do równoczesnej obsługi przez więcej niż jeden pojazd, drugi z pojazdów nie zatrzymuje się ponownie po zamknięciu drzwi, zaś trzeci i kolejne pojazdy muszą ponownie zatrzymać się na tym przystanku po odjeździe pojazdów poprzedzających oraz ponownie umożliwić pasażerom wysiadanie i wsiadanie.

9. Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome lub niedowidzące poruszające
się z białą laską lub psem asystującym, powinny oczekiwać w przedniej części przystanku, w tym przystanku „na żądanie”, umożliwiając bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Obsługa pojazdu ma obowiązek zatrzymać pojazd na przystanku „na żądanie” nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.

§ 3 

Pasażer zajmujący miejsce stojące w pojeździe ma obowiązek w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy w sposób zabezpieczający przed upadkiem.

§ 4

    1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien uprzedzić o tym fakcie obsługę pojazdu w odpowiednim czasie, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku, poprzez wciśnięcie przycisku oznaczonego „STOP” lub „na żądanie”, a w przypadku braku odpowiedniego przycisku – poprzez zgłoszenie potrzeby zatrzymania obsłudze pojazdu.

2. Osoba zamierzająca wsiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinna zasygnalizować kierującemu pojazdem ten zamiar poprzez wyraźne podniesienie ręki. Zasygnalizowanie potrzeby zatrzymania powinno być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

§ 5

     1. W pojeździe mogą być wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

        1) osób z dzieckiem do lat 4 oraz kobiet w ciąży;

        2) osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się;

        3) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

        4) wózków dziecięcych.

2. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1.

3. Obsługa pojazdu zobowiązana jest – w razie jednoznacznego zasygnalizowania takiej potrzeby – do udzielenia pomocy osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 2 i 3 w dostaniu się do pojazdu i zajęciu w nim miejsca oraz w opuszczeniu miejsca i pojazdu.

4. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu lub zwierząt w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu (w tym również zwierzęcia) z zachowaniem postanowień § 7.

5. W przypadku przewożenia przez pasażera roweru w miejscu określonym w ust. 1 pkt 3 i 4, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i opuszczenia pojazdu, o ile nie jest w stanie spełnić warunku zawartego w § 9 pkt 5.

6. Wózki inwalidzkie, w tym z napędem elektrycznym muszą być ustawione wyłącznie w wyznaczonym miejscu tyłem do kierunku jazdy, zablokowane za pomocą hamulca oraz zabezpieczone pasami bezpieczeństwa znajdującymi się na wyposażeniu pojazdu.

§ 6 

W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach zabrania się:

   1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem;

   2) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania;

   3) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, środków ochrony przeciwpożarowej i innych urządzeń technicznych;

   4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

   5) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze, peronach oraz schodach;

   6) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku;

   7) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów, hulajnóg i innego sprzętu sportowego;

   8) przebywania w pojeździe z nałożonym plecakiem, którego wymiary przekraczają 30x20x15cm;

   9) gry na instrumentach muzycznych i korzystania z urządzeń mogących zakłócić spokój w pojeździe, oraz korzystania z urządzeń nagłaśniających bez zgody ZDZiT;

  10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu;

  11) biegania;

  12) rozmawiania z kierującym pojazdem w czasie jazdy;

  13) przebywania pasażerów w kabinie kierującego pojazdem i miejscach ograniczających jego pole widzenia;

  14) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

Rozdział III

Przewóz bagażu i zwierząt

§ 7

    1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu.

2. Pasażer może przewozić w pojazdach rower, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia roweru w miejscu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4. Obowiązkiem rowerzysty jest wsiąść do pojazdu jako ostatni z podróżnych wsiadających na danym przystanku.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1-3, obsługa pojazdu, pracownicy nadzoru ruchu, kontrolerzy biletów lub Straż Miejska, mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera wraz z przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem.

5. Pasażer zobowiązany jest zastosować się do żądania określonego w ust. 4.

6. Na żądanie obsługi pojazdu, pracowników nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, pasażer jest obowiązany:

       1) umieścić przewożony bagaż (w tym również rower) lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z pojazdu;

       2) opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 – 3 oraz § 9;

       3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli jest on przewożony w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 – 3 lub obejmuje on przedmioty określone w § 8.

§ 8

Zabrania się przewożenia w pojazdach:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (np. ostrych narzędzi, przedmiotów o ostrych krawędziach, niezabezpieczonych pojemników ze smarami, farbami, chemikaliami itp.);

2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych;

3) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności psów bez kagańca;

4) nabitej broni z wyjątkiem funkcjonariuszy policji i innych służb bezpieczeństwa;

5) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9

Dopuszcza się przewożenie w pojazdach:

1) małych zwierząt domowych, jeżeli są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt;

2) psów, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie oraz mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy lub na rękach w przypadku małych psów;

3) psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573);

4) broni myśliwskiej i sportowej pod warunkiem umieszczenia jej w futerale;

5) rowerów, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch i hulajnóg elektrycznych i innego sprzętu sportowego jeśli nie utrudnia to przejścia.

§ 10

Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.

 

Uchwała nr XLVI/727/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2022 r. LINK