Sobota, 27 Listopada 2021, Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Maksyma

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

Regulamin

PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE.

Przepisy ogólne

 1. Przepisy porządkowe związane z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, zwane dalej „Przepisami”, określają przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt.
 2. Przewoźnik świadczy odpłatne usługi przewozu osób i bagażu ręcznego na podstawie umowy przewozu przy użyciu odpowiednich pojazdów.
 3. Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz obsługa i personel nadzoru ruchu, obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.
 4. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom warunków bezpieczeństwa i higieny wymaganych przy wykonywaniu przewozu stosownie do rodzaju pojazdu oraz umożliwienia korzystania z pojazdów przez osoby niepełnosprawne.
 5. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani im zapobiec.
 6. W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających przewoźnikowi wykonanie przewozu pojazdem, w którym pasażer skasował (zarejestrował) bilet lub posiada bilet liniowy, pasażerowi temu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii, lub innej, przebiegającej tą samą trasą.
 7. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w szczególności:
  1. zachowaniem pasażerów niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,
  3. spożywaniem artykułów żywnościowych podczas jazdy,
  4. przebywaniem na łyżworolkach lub wrotkach podczas jazdy,
  5. przebywaniem na stopniach podczas jazdy,
  6. wychylaniem się z pojazdu i opieraniem o drzwi podczas jazdy,
  7. przewozem rzeczy i zwierząt, których przewóz jest zabroniony,
  8. przewozem rzeczy lub zwierząt pozostających pod nadzorem pasażera.
 9. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł pasażer wskutek przyśpieszenia, opóźnienia (z winy przewoźnika) lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.

Przystanki

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażer nie może przebywać w pojeździe.
 3. Pierwszeństwo przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdów posiadają:
  1. osoby z dzieckiem na ręku,
  2. kobiety w ciąży,
  3. osoby z niepełnosprawnością.
 4. W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania przez obsługę i po otwarciu drzwi.
 5. Po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innych pojazdów (wyjątek stanowi rozkładowa przerwa na posiłek).
 6. Pasażer, który chce wysiąść na przystanku „na żądanie”, obowiązany jest z dostatecznym wyprzedzeniem uprzedzić o tym prowadzącego pojazd (słownie bądź przy użyciu przycisku „STOP”), a zamierzający wsiąść daje znak podniesioną ręką.
 7. W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi.
 8. W trakcie wsiadania i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.

Przewóz osób

 1. Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do pojazdu.
 2. Pasażer zajmujący miejsce stojące w pojeździe ma obowiązek w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy w sposób zabezpieczający przed upadkiem.
 3. W pojazdach wyznaczone są miejsca dla:
  1. kobiet ciężarnych i podróżnych z dziećmi do lat 4,
  2. inwalidów.
 4. Pasażerowie nie mogą przebywać w kabinie kierującego pojazdem. Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierującego pojazdem lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest także rozmowa z kierującym pojazdem.
 5. Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków oraz palenia tytoniu lub e-papierosów.
 6. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
  1. podczas ruchu pojazdu,
  2. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
  3. po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi.
 7. Zabronione jest:
  1. otwieranie drzwi podczas jazdy,
  2. przebywanie w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,
  3. zatrzymanie pojazdu przez pasażera – pasażer może dać sygnał do zatrzymania tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu,
  4. rozmawianie z kierującym pojazdem w czasie jazdy,
  5. przebywanie pasażerów w kabinie kierującego pojazdem i miejscach ograniczających jego pole widzenia,
  6. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
  7. wychylanie się z pojazdu i opieranie o drzwi podczas jazdy,
  8. spożywanie alkoholu, napojów lub artykułów żywnościowych,
  9. granie na instrumentach muzycznych oraz korzystanie z urządzeń mogących zakłócić spokój w pojeździe,
  10. przewożenie bagażu i zwierząt w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,
  11. palenie tytoniu i e-papierosów,
  12. przebywanie w pojeździe na łyżworolkach lub z nałożonym plecakiem,
  13. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,
  14. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  15. wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 8. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:
  1. zachowujących się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem,
  2. wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem,
  3. uciążliwych dla podróżnych,
  4. nie stosujących się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu,
  5. nietrzeźwych,
  6. mogących zabrudzić innych pasażerów.
 9. W przypadku awaryjnej zmiany trasy, obsługa pojazdu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie stwarzał możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub narażał ich na niewygodę.
 2. Przewóz psów jest dozwolony (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec (za wyjątkiem małych psów trzymanych na rękach).
 3. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do podróżnego.
 4. Za wyłączone z przewozu uważa się:
  1. rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd,
  2. przedmioty cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne,
  3. przedmioty wywołujące uczucie odrazy,
  4. zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku,
  5. nabitą broń.
 5. Przewóz rowerów w środkach lokalnego transportu zbiorowego może odbywać się, jeśli nie utrudnia to przejścia i nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia.

Opłaty.

 1. Po wejściu do pojazdu pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego powinien niezwłocznie skasować (zarejestrować) bilet jednorazowy (tradycyjny lub elektroniczny) zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie.
 2. W przypadku braku biletu przy wsiadaniu pasażer obowiązany jest niezwłocznie nabyć bilet w pojeździe i skasować go (zarejestrować).
 3. Pasażer ma obowiązek posiadania przez cały czas podróży i okazywania na żądanie kontroli biletowej:
  1. ważnego biletu,
  2. potwierdzenia odpowiednim dokumentem posiadania prawa do ulgowego przejazdu wymaganego odrębnymi przepisami,
  3. dokumentu tożsamości, jeżeli dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego nie posiada zdjęcia.
 4. Nie uprawnia do przejazdu:
  1. bilet zniszczony uniemożliwiający określenie jego ważności,
  2. odcinek biletu wieloprzejazdowego bez biletu zasadniczego,
  3. bilet w jakikolwiek sposób poprawiany,
  4. bilet niezgodny z obowiązującym cennikiem,
  5. bilet jednorazowy, 10 – przejazdowy lub jednokrotnego kasowania nieskasowany (niezarejestrowany) lub skasowany (zarejestrowany) po ogłoszeniu kontroli biletów,
  6. bilet okresowy bez wpisanego w sposób trwały (nieścieralny) numeru legitymacji ZDZiT na znaczku,
  7. bilet zakupiony u innego organizatora lub przewoźnika,
  8. bilet otrzymany przy wsiadaniu od wysiadającego pasażera.

Kontrole biletów

 1. Do przeprowadzania kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiające legitymację służbową kontrolera firmy świadczącej usługi na rzecz ZDZiT w Olsztynie oraz inne osoby na podstawie legitymacji wystawionej przez ZDZiT w Olsztynie.
 2. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez kontrolerów biletów:
  1. braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),
  2. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,
  3. braku wpisanego w sposób trwały numeru legitymacji ZDZiT na znaczku biletu okresowego,
  4. zabrania ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
  5. spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.
 3. Osoba kontrolująca bilety ma prawo:
  1. w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
  2. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
  3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 4. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.
 5. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.
 6. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.
 7. Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującej, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający jej godności osobistej podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 8. Pasażer, z którego winy nastąpiła przerwa w realizacji rozkładu jazdy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z tego tytułu szkody.

Postanowienia końcowe

 1. Odwołania w formie pisemnej w sprawie nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje firma kontrolująca bilety.
 2. Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany bilet oraz pozostałe dokumenty potrzebne do weryfikacji odwołania.
 3. Nie przysługuje odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadku nie posiadania przy sobie biletu na okaziciela lub jej uregulowaniu bezpośrednio u kontrolera.
 4. Wszelkie zażalenia na pracę firmy kontrolującej bilety oraz odwołania od decyzji firmy kontrolującej w sprawach biletowych rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
 5. Skargi i wnioski oraz reklamacje w sprawach związanych z realizacją przewozów przez przewoźnika rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/894/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 lipca 2014 r.