Piątek, 12 Lipca 2024, Imieniny: Jana, Brunona, Bonifacego

MPK Olsztyn - Do strony głównej

Komunikat

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią / Pana formularzach jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie - siedziba: 10-434  Olsztyn, ul. Kołobrzeska 40.
 2. Administrator danych wykorzysta przekazane przez Panią / Pana dane wyłącznie w celach związanych ze obsługą ewidencyjną i merytoryczną złożonej skargi, wniosku lub odwołania.
 3. Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub odwołania oraz udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.
 4. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
 5. Przysługują Pani / Panu prawa:
  • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO.
 6. MPK sp. z o.o. w Olsztynie, jako Administrator Danych Osobowych przechowywało będzie podane przeze mnie dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy – nie dłużej niż 3 lata od załatwienia skargi / wniosku lub odwołania, chyba że zainicjowany w ten sposób kontakt przekształci się w określony stosunek prawny Stron.
 7. Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych i firmy informatyczne.
 8. Administrator Danych Osobowych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie z dniem 25 maja 2018r. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: 089 513 84 50
  • drogą elektroniczną: iod@mpkolsztyn.pl
  • osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, pokój nr 106